Corporate Social Responsiblity


 


YHTEISKUNTAVASTUU

Missionamme on auttaa ihmisiä rakastamissaan kodeissa. Tähän osallistuvat kaikki yhteistyökumppanimme ja tavarantoimittajamme. Toimintasääntömme ilmaisevat kunnioitustamme niitä ihmisoikeuksia kohtaan, jotka perustuvat Yhdistyneiden kansakuntien maahanmuuttosopimukseen sekä ILO:n perussopimuksiin. Ihmisoikeudet perustuvat sille yksinkertaiselle ajatukselle, että kaikkia ihmisiä on kohdeltava tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti ilman minkäänlaista syrjintää.


Varmistaaksemme sen, että tavarantoimittajamme noudattavat toimintasääntöjämme, RugVista on jäsen amfori Business Social Compliance Initiativessä (BSCI), joka on eurooppalainen malli vastuuntuntoisia tuotantoketjuja varten. BSCI:n kautta RugVistan sekä muiden jäsenten tuotantoketjujen työolosuhteita auditoidaan ja parannetaan jatkuvasti.

RugVista hyväksyy kunnioittavansa seuraavia, amfori BSCI -toimintasäännöissä esitettyjä työperiaatteita.

amfori BSCI -periaatteet

Oikeus yhdistymisvapauteen ja kollektiiviseen neuvotteluun

Oikeus yhdistymisvapauteen ja kollektiiviseen neuvotteluun

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme kunnioittavat työntekijöiden oikeuksia muodostaa ammattiliittoja ja muita työntekijöiden yhdistyksiä, ja osallistua kollektiiviseen neuvotteluun.

Eettinen liiketoiminta

Eettinen liiketoiminta

RugVista ei suvaitse korruptiota, kiristystä, kavallusta tai lahjontaa.

Oikeudenmukainen palkkaus

Oikeudenmukainen palkkaus

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme kunnioittavat työntekijöiden oikeutta saada oikeudenmukainen korvaus.

Tasa-arvoinen kohtelu

Tasa-arvoinen kohtelu

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme tarjoavat yhtäläisiä mahdollisuuksia eivätkä harjoita syrjintää työntekijöitä kohtaan.

Asialliset työajat

Asialliset työajat

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme huomioivat työaikaa koskevan lainsäädännön.

Työterveys ja -turvallisuus

Työterveys ja -turvallisuus

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme varmistavat terveellisen ja turvallisen työympäristön, arvioiden riskit ja ryhtyen kaikkiin tarvittaviin toimiin niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi.

Lapsityövoiman kieltäminen

Lapsityövoiman kieltäminen

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme eivät missään olosuhteissa rekrytoi lain mukaista alaikärajaa nuorempia työntekijöitä.

Nuorten työntekijöiden erityinen huolehtiminen

Nuorten työntekijöiden erityinen huolehtiminen

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme tarjoavat erityistä suojaa kaikille nuorille työntekijöilleen.

Epävarmojen työsuhteiden kieltäminen

Epävarmojen työsuhteiden kieltäminen

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme rekrytoivat työntekijät dokumentoitujen työsopimusten perusteella lainsäädäntöä noudattaen.

Orjatyövoiman käytön kieltäminen

Orjatyövoiman käytön kieltäminen

RugVista edellyttää, että liikekumppanimme eivät millään tavalla osallistu pakotettuun työskentelyyn, ihmiskauppaan tai ei-vapaaehtoiseen työhön.

Ympäristön suojelu

Ympäristön suojelu

RugVista ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ympäristövahinkojen estämiseksi.

amfori BSCI -lähestymistapa

Sääntöjen noudattaminen

Sääntöjen noudattaminen

RugVistalla on velvollisuus suojella työntekijöiden oikeuksia lainsäädännön ja amfori BSCI -säännöstön mukaisesti.

Toimitusketjun hallinta ja dominovaikutus

Toimitusketjun hallinta ja dominovaikutus

RugVista käyttää amfori BSCI -periaatteita vaikuttaakseen muihin liikekumppaneihinsa.

Työntekijöiden osallistuminen ja suojelu

Työntekijöiden osallistuminen ja suojelu

RugVista pitää työntekijät tietoisina heidän oikeuksistaan ja vastuistaan.

Valitusmekanismi

Valitusmekanismi

RugVista tarjoaa järjestelmän valitusten ja ehdotusten keräämiseksi työntekijöiltä.

TOIMINTASÄÄNNÖT

RugVistassa me pidämme tärkeänä sitä, että myymämme tuotteet tuotetaan hyväksyttävissä työolosuhteissa. Emme omista emmekä johda yhtään tehdasta, vaan me ostamme kaikki myymämme tuotteet tavarantuottajiltamme, erityisesti Lähi-itä ja Aasia. Kannustamme voimakkaasti tavarantoimittajiamme noudattamaan toimintasääntöjämme. Koska kestävän kehityksen riskit ovat yleensä suuremmat matalamman kustannustason maissa, kiinnitämme erityistä huomiota kestävän kehityksen ja eettisten hankintojen kunnioittamiseen. Nämä ovat meille ensisijaisia ja äärimmäisen tärkeitä.

RugVistan suurin omistaja Litorina (www.litorina.se) on sijoitusyhtiö, jolla on sijoituksia yli 40 yrityksessä. Litorina uskoo, että on tärkeää osallistua kestävään kehitykseen kantamalla yhteiskunnallista ja ympäristöllistä vastuuta. Se asettaa suuria haasteita kaikille tavarantoimittajillemme.

RugVista on amfori BSCI:n (Business Social Compliance Initiative) jäsen. Se on eurooppalainen malli, joka saattaa yhteen satoja yrityksiä yksien, yhteisten toimintasääntöjen ympärille. Sen tärkein tehtävä on tukea verkostoa kestävien ja eettisten tuotantoketjujen luomiseksi.

BSCI:n jäsenenä me olemme sitoutuneet noudattamaan BSCI:n toiminta sääntöjä.

Kaikki BSCI:n jäsenet tekevät yhteistyötä asettaakseen velvoitteita ja vaatiakseen parannuksia tavarantoimittajilta, jotka puolestaan sitoutuvat noudattamaan BSCI:n toimintasääntöä.

Asiakkaat eivät löydä matosta BSCI:n logoa. Kuitenkin kaikki yritykset, jotka toimivat BSCI:n standardien mukaisesti, sitoutuvat noudattamaan verkoston sitoumuksia.

YMPÄRISTÖKYSYMYKSET

BSCI keskittyy ensisijaisesti työolosuhteisiin, mutta sen toimintasäännössä on myös tiettyjä määräyksiä koskien vettä, ilmaa ja kemikaaleja. Tavarantoimittajiemme on arvioitava toimintojensa vaikutus ympäristöön ja luotava tehokkaat käytänteet ja menettelyt, jotka kuvaavat heidän vastuutaan ympäristöstä. He toteuttavat soveltuvia toimenpiteitä ehkäistäkseen tai minimoidakseen haitalliset vaikutukset yhteisöön, luonnonvaroihin sekä ympäristöön yleisesti.

TYÖOLOSUHTEET

BSCI:n toimintasäännöt noudattavat Kansainvälisen työjärjestön (ILO) sopimuksia sekä YK:n maahanmuuttosopimusta. Toimintasääntöjä on jaettava työpaikalla, ja työntekijöille on kerrottava heidän oikeutensa sekä työhön liittyvät turvallisuus- ja terveysmääräykset.

Toimintasäännöissämme sanotaan, ettemme harjoita liiketoimintaa yhdenkään lapsityövoimaa käyttävän tahon kanssa. Kaikkia lapsia on suojeltava taloudelliselta hyväksikäytöltä, eikä heitä saa altistaa millekään, joka voisi vahingoittaa heidän fyysistä, henkistä, moraalista tai sosiaalista kehitystään. Jos käytetään laillisen työskentelyiän ylittäneitä nuoria työntekijöitä, liikekumppaneiden on varmistuttava siitä, että nuorten tekemä työ ei ole haitaksi heidän terveydelleen ja kehitykselleen, eikä heidän työaikansa saa olla esteenä koulunkäynnille ja osallistumiselle toimivaltaisen viranomaisen hyväksymän ammatillisen alan ohjaukseen tai koulutuksellisiin ohjelmiin.

Emme myöskään hyväksy orjatyövoiman käyttöä. Kaikilla on oikeus oikeudenmukaisiin ja selkeisiin sopimuksiin. Psyykkinen tai fyysinen pakottaminen, eikä mikään työntekijöiden hyväksikäyttö tai nöyryytys ole myöskään sallittua.

VALVONTA

Tehtaiden auditoinnin suorittavat aina valtuutetut kolmannet osapuolet. Tehtaan tarkastuksessa ilmi tulevat poikkeamat toimintasäännöistä korjataan, ja niitä seurataan uusintatarkastuksella. Tavoitteena on jatkuvasti parantaa työolosuhteita.

KOULUTUS JA SEURANTA

RugVista seuraa jatkuvasti tavarantoimittajiaan säännöllisillä vierailuilla. Harjoitamme jatkuvaa dialogia, koulutusta ja valmennusta, jotta tavarantoimittajamme itsenäisesti ja systemaattisesti parantaisivat työolosuhteita ja -ympäristöä.

Jos sinulla on kysymyksiä yhteiskuntavastuuseemme liittyen, voit olla yhteydessä yhteiskuntavastuun johtajaamme, Patricia Widgreniin, sähköposti patricia.widgren@carpetvista.se"

Moderni struktuuri

Colored Vintage & Patchwork
Jopa 70%

Shades of green

Persialaisia
20-40%

Kelim
30-50%

Kausiale
Jopa 60%

Kysy RugVistalta

Kaikista nopein palvelu jos teille on mahdollista, niin haluaisimme että kirjoitatte Ruotsiksi tai Englanniksi.

Uutiskirje

Pysy ajan tasalla tarjouksistamme